4357038539

702-733-7429
864-567-6965      Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe WAMEX Sp. z o.o. istnieje od 1990r. i jest wiod±cym dystrybutorem krajowych producentów nawozów sztucznych.

WAMEX       W ofercie firmy znajduj± siê równie¿ ¶rodki ochrony ro¶lin,materia³y budowlane, wêgiel, koks, i mia³.

      Nasza sieæ handlowa zlokalizowana jest w woj. ma³opolskim i ¶wiêtokrzyskim. Zapraszamy do zakupów
w naszych magazynach w (813) 962-1381, Jêdrzejowie, 5595174750, (573) 316-0158, Zbylitowskiej Górze, 581-560-1118, Woli Rzêdziñskiej.

      Jeste¶my ukierunkowani na rozwój poprzez partnersk± wspó³pracê. Prowadzimy elastyczna politykê handlow± której celem jest satysfakcja klienta.