Aktuálnì hostujeme: 14 | Máme volných: 26
Administrace Xhost | © TomᚠŠvec, všechna práva vyhrazena

Oznámení hostingu


SMS platby

Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás upozornit, že k dnešnímu dni došlo ke zmìnì tvaru SMS platby a cenových hladin pro ÈR.
Admin TomᚠŠvec
Kalendar 3/11/2018 21:02:15


Aktualizace pluginù

Vážení zákazníci,
došlo k aktualizaci pluginù v sekci Webové služby - Instaluj!

Konkrétnì:
- Streamer plugin: z 2.9.1 na 2.9.3
- MySQL plugin: z R41-2 na R41-4
Admin TomᚠŠvec
Kalendar 15/07/2018 23:35:19


Úpravy administrace

Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás ve struènosti seznámit se zmìnami, ke kterým došlo dnes v administraci herního hostingu.

1) Byla zrušena možnost soukromých zpráv mezi uživateli. V posledních mìsících byla tato funkce využívána minimálnì, a tak jsme se rozhodli ji nahradit. Novì místo této sekce naleznete Upozornìní, kde naleznete soupis upozornìní/událostí, které se vztahují k vašemu zákaznickému úètu nebo hernímu serveru, který máte objednaný.

2) Byl zrušen atribut alias, který zajišoval pøezdívku (nickname) uživatele. Tento atribut byl zaveden pro sekce pokec a soukromé zprávy, které již nejsou v provozu. V rámci komunikace s technickou podporou je v souèasné dobì používána e-mailová adresa.

3) V souvislosti se zrušením atributu alias, došlo ke zrušení avatarù (tzn. ikonek uživatelù). I zde bylo dùvodem ke zrušení nevyužitelnost vzhledem k aktuální koncepci systému.

V pøípadì jakýchkoliv dotazù nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@samphost.cz
Admin TomᚠŠvec
Kalendar 15/06/2018 20:40:40


HTTPS

Vážení zákazníci,
pøed pár minutami pøešel herní hosting Xhost z protokolu HTTP na protokol HTTPS, který zajišuje šifrovanou komunikaci mezi vámi a naším serverem.

Pøechod na HTTPS se týká jak administrace, tak i webu herního hostingu (samphost.cz).
Admin TomᚠŠvec
Kalendar 15/06/2018 20:32:11


Pøeinstalace herního serveru

Vážení zákazníci,
byla obnovena funkce Pøeinstalace herního serveru, která byla odstavena z dùvodu technologických zmìn.
Admin TomᚠŠvec
Kalendar 2/06/2018 13:58:29


Zmìny uskuteènìné v týdnu od 14. – 20. 5. 2018

Vážení zákazníci,
v souvislosti s novým naøízením Evropské unie o ochranì osobních údajù (známé jako GDPR) jsme nuceni provést urèité zmìny v provozu našeho herního hostingu. Dovolte nám, abychom vás nyní se zmìnami seznámili.

1) Ve ètvrtek (24. 5. 2018) došlo k úpravì Všeobecných obchodních podmínek a Podmínek ochrany osobních údajù.

2) Od pondìlí (14. 5. 2018) není možné objednávat nové herní servery ani dobíjet GoMoney na serverech GENTLEMAN, SPEED a FRIEND. Cena za herní servery není úètována od pondìlí 14. 5. 2018 do pøesunu na nový server, aby nedošlo k situaci, že než dojde k pøesunu, bude nìjaký herní server zrušen za nedostateèný zùstatek na zákaznickém úètì.

3) Ve dnech 26. a 27. 5. 2018 budou všechny herní servery pøevedeny pod jeden server – na stávající server BOSS. Od uvedeného data se již servery nebudou rozlišovat jmény, bude pouze jeden server, který bude výkonovì lépe vybaven. Jednoduše øeèeno, pro všechny servery bude existovat jednotné administraèní rozhraní. Herním serverùm, které jsou hostovány na serveru SPEED, se IP adresa se po pøechodu nezmìní! Se zákazníky, kteøí mají svùj herní server na serverech GENTLEMAN a FRIEND se individuálnì domluvíme na zmìnì IP adresy.

4) Na základì bodu 3) bude nutné pøesunout i zákaznické úèty, které jsou registrovány na serverech GENTLEMAN, SPEED a FRIEND. Úèty, které mají kladný zùstatek na úètu (alespoò 0,1 GoMoney), budou pøevedeny na stávající server BOSS. V pøípadì, že již na serveru BOSS bude existovat daný zákaznický úèet se shodnou e-mailovou adresou, budou na nìj pøevedeny GoMoney z jiných serverù.

V pøípadì jakýchkoliv dotazù nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@samphost.cz
Admin TomᚠŠvec
Kalendar 13/05/2018 21:17:04


FTP

Vážení zákazníci,

dnes byl krátce po poledni spuštìn FTP server, který byl doèasnì odstaven z dùvodu technologických úprav.
Nejvìtší zmìnou pro vás (zákazníky) je, že již nemusíte pøepínat mezi jednotlivými adresáøi v administraci. Novì máte pøístup do celého adresáøe herního serveru.

V pøípadì jakýchkoliv problémù nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@samphost.cz
Admin TomᚠŠvec
Kalendar 31/03/2018 13:20:19


Technologické úpravy

Vážení zákazníci,

v souèasné dobì probíhají na všech našich serverech technologické úpravy, jenž mají za cíl zvýšit bezpeènost vašich herních serverù.
Z dùvodu úprav jsme museli doèasnì odstavit funkci Pøeinstalace serveru. Ostatní služby herního hostingu jsou plnì funkèní.

V pøípadì, že narazíte na jakýkoliv problém, kontaktujte nás neprodlenì na e-mailu info@samphost.cz
Dìkujeme za trpìlivost
Admin TomᚠŠvec
Kalendar 3/03/2018 22:17:54


Výpadky konektivity

Vážení zákazníci,

v posledních dnech jsme øešili výpadky internetové konektivity na všech našich serverech.
Ve spolupráci s poskytovatelem internetového pøipojení a nìkolika diagnostikám bylo zjištìno, že problém byl zpùsoben zahazováním UDP paketù na našem virtualizovaném serveru. Za poslední dva dny jsme tak museli pøeinstalovat všechny naše servery.

Situace by mìla být podle našich testù na všech serverech v tuto chvíli vyøešená.

Zákazníkùm se velice za zpùsobené komplikace omlouváme.
V prùbìhu následujících dnù obdrží všichni zákazníci jako kompenzaci za výpadky 5 GoMoney. Tuto kompenzaci získají zákazníci, kteøí mìli u nás v dobì výpadku alespoò jeden objednaný herní server.
Admin TomᚠŠvec
Kalendar 8/05/2017 13:40:42


Aktualizace pluginù

Vážení zákazníci,
došlo k aktualizaci následujících pluginù:

Streamer plugin - 2.8.2 na 2.9.1
MySQL - R39-5 na R41-2
YSF - 2.2 na 2.2.1

Pro aktualizaci pluginù na vlastních herních serverech proveïte pøeinstalaci (tzn. instalaci a odinstalaci) daných pluginù ve funkci "Instaluj!".
Admin TomᚠŠvec
Kalendar 7/05/2017 12:42:56
Tyto webové stránky používají cookies ke zkvalitnìní poskytovaných služeb. Pokud s tím nesouhlasíte, opuste prosím neprodlenì tyto webové stránky. (832) 528-1456
TOPlist