[x] »Ô´Ë¹éÒµèÒ§¹Õé
252-673-7697
7545819165
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
580-600-0246
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
408-753-6258
(972) 384-8268
louis vuitton bags sale
219-533-9522
louis vuitton shoulder bag
7074019189
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
(760) 368-4221
(822) 446-8815
(850) 382-8299
8703225487
cheap louis vuitton bags
(301) 320-3884
(873) 608-5445
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
hydrarch
(844) 834-7905
louis vuitton handbags saks
4257489321
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 
Êӹѡ§Ò¹ ¡È¹.¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ·Åا
(415) 778-8416 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2562 >>
ÍÒ. ¨. Í. ¾. ¾Ä. È. Ê.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
 

»ÃЪØÁµÔ´µÒÁ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÀÒ¤ãµé/ÀÒ¤ãµéªÒÂá´¹ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2562
àÁ×èÍÇѹ·Õè 13 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2562 ¹ÒÂÊÁ·º ¡Ã´àµçÁ ¼ÙéÍӹǡÒÃÊӹѡ§Ò¹ ¡È¹.¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ·Åا ¾ÃéÍÁ´éÇ ¹ÒÂÇÃÇØ²Ô ¨ÃÔÂÀѤõԡà ¼Ùé¹Ç¡Òà ¡È¹.ÍÓàÀͺҧá¡éÇ ºÃóÒÃÑ¡Éì áÅÐà¨éÒ˹éÒ¡ÅØèÁá¼¹§Ò¹ à¢éÒÃèÇÁ»ÃЪØÁ à¢éÒÃèÇÁ»ÃЪØÁµÔ´µÒÁ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÀÒ¤ãµé/ÀÒ¤  à¢éÒªÁ :  [7]
[àÃ×èͧà´è¹·Õè¼èÒ¹ÁÒ 3 Íѹ´Ñº]
¹Ôà·È áÅеÃǨàÂÕèÂÁʹÒÁÊͺ¡Ò÷´Êͺ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃдѺªÒµÔÏ (N NET) ¤ÃÑ駷Õè 2/2561 11 / ¡.¾. / 2562  à¢éÒªÁ :  [22]
»ÃЪØÁºÃóÒÃÑ¡Éì»ÃШÓà´×͹ ¤ÃÑ駷Õè 1/25628 / ¡.¾. / 2562  à¢éÒªÁ :  [19]
»ÃЪØÁªÕéᨧ¤³Ð·Ó§Ò¹´Óà¹Ô¹¡Ò·´Êͺ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃдѺªÒµÔÏ (N-NET)6 / ¡.¾. / 2562  à¢éÒªÁ :  [26]25 / ¡.¾. / 2562 : ¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
¹Ò§ÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¸ÒÃÐÁ³Õ ¼ÙéÍӹǡÒà ¡È¹.ÍÓàÀÍÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì ÁͺËÁÒÂãËé ¹Ò§¾Ñ¹¸Ô¾Ò ÊØ¢¤ØéÁ ¤ÃÙ ¡È¹.µÓºÅÅÓÊÔ¹¸Øì ¨Ñ´ ¡Ô¨¡ÃÃÁÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍèÒ¹¼èÒ¹ QR Code à¾×èÍà¾ÔèÁÍѵÃÒ¡ÒÃÍèÒ¹ ³ ºéҹ˹ѧÊ×ͪØÁª¹ºéÒ¹¢ÒÁ ËÁÙè·Õè 7 µÓºÅÅÓÊÔ¹¸Øì ÍÓàÀÍÈÃÕ¹¤ÃÔ·Ãì ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ·Åا
Çѹ·Õèè 19 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2562 ¹Ò§ÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¸ÒÃÐÁ³Õ ¼ÙéÍӹǡÒà ¡È¹.ÍÓàÀÍÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì ÁͺËÁÒÂãËé ¹Ò§¾Ñ¹¸Ô¾Ò ÊØ¢¤ØéÁ ¤ÃÙ ¡È¹.µÓºÅÅÓÊÔ¹¸Øì ¨Ñ´ ¡Ô¨¡ÃÃÁÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍèÒ¹¼èÒ¹ QR Code à¾×èÍà¾ÔèÁÍѵÃÒ¡ÒÃÍèÒ¹ ³ ºéҹ˹ѧÊ×ͪØÁª¹ºéÒ¹¢ÒÁ ËÁÙè·Õè 7 µÓºÅÅÓÊÔ¹¸Øì ÍÓàÀÍÈÃÕ  à¢éÒªÁ :  [1]

25 / ¡.¾. / 2562 : ¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
¹Ò§ÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¸ÒÃÐÁ³Õ ¼ÙéÍӹǡÒà ¡È¹.ÍÓàÀÍÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì ÁͺËÁÒÂãËé ¹Ò§ÊØ´ÒÃѵ¹ì ·Í§ªÑé¹ ¤ÃÙ ¡È¹.µÓºÅÍèÒ§·Í§ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ½Ö¡ÍºÃÁâ¤Ã§¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×è;Ѳ¹Ò·Ñ¡ÉЪÕÇÔµ àÃ×èͧÊØ¢ÀÒÇÐ͹ÒÁÑÂáÁèáÅÐà´ç¡ â´ÂÁÕ¹Ò§¡Ò­¨¹Ò ¼ÍÁ´Ó à»ç¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã ãËé¤ÇÒÁÃÙé¡Ñº¡ÅØèÁà»éÒËÁÒÂ
Çѹ·Õè 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2562 ¹Ò§ÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¸ÒÃÐÁ³Õ ¼ÙéÍӹǡÒà ¡È¹.ÍÓàÀÍÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì ÁͺËÁÒÂãËé ¹Ò§ÊØ´ÒÃѵ¹ì ·Í§ªÑé¹ ¤ÃÙ ¡È¹.µÓºÅÍèÒ§·Í§ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ½Ö¡ÍºÃÁâ¤Ã§¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×è;Ѳ¹Ò·Ñ¡ÉЪÕÇÔµ àÃ×èͧÊØ¢ÀÒÇÐ͹ÒÁÑÂáÁèáÅÐà´ç¡ â´ÂÁÕ¹Ò§¡Ò­¨¹Ò ¼ÍÁ´Ó à»ç¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã   à¢éÒªÁ :  [2]

25 / ¡.¾. / 2562 : ¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
¹Ò§ÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¸ÒÃÐÁ³Õ ¼ÙéÍӹǡÒà ¡È¹.ÍÓàÀÍÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì ÁͺËÁÒÂãËé ¹Ò§¾Ñ¹¸Ô¾Ò ÊØ¢¤ØéÁ ¤ÃÙ ¡È¹.µÓºÅÅÓÊÔ¹¸Øì ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ½Ö¡ÍºÃÁâ¤Ã§¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×è;Ѳ¹Ò·Ñ¡ÉЪÕÇÔµ àÃ×èͧÊØ¢ÀÒÇÐ͹ÒÁÑÂáÁèáÅÐà´ç¡ â´ÂÁÕ¹Ò¾ÔàªÉ° à¢Õ´¹ÔÅ à»ç¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã ãËé¤ÇÒÁÃÙé¡Ñº¡ÅØèÁà»éÒËÁÒ
Çѹ·Õè 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2562 ¹Ò§ÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¸ÒÃÐÁ³Õ ¼ÙéÍӹǡÒà ¡È¹.ÍÓàÀÍÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì ÁͺËÁÒÂãËé ¹Ò§¾Ñ¹¸Ô¾Ò ÊØ¢¤ØéÁ ¤ÃÙ ¡È¹.µÓºÅÅÓÊÔ¹¸Øì ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ½Ö¡ÍºÃÁâ¤Ã§¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×è;Ѳ¹Ò·Ñ¡ÉЪÕÇÔµ àÃ×èͧÊØ¢ÀÒÇÐ͹ÒÁÑÂáÁèáÅÐà´ç¡ â´ÂÁÕ¹Ò¾ÔàªÉ° à¢Õ´¹ÔÅ à»ç¹ÇÔ·Âҡà à¢éÒªÁ :  [1]

25 / ¡.¾. / 2562 : ¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
¹Ò§ÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¸ÒÃÐÁ³Õ ¼ÙéÍӹǡÒà ¡È¹.ÍÓàÀÍÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì ÁͺËÁÒÂãËé ¹Ò§Á³±Ò àÍÕ´¤§ ¤ÃÙ ¡È¹.µÓºÅºéÒ¹¹Ò ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁͺÃÁâ¤Ã§¡ÒèѴ¡Ãкǹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃéÙµÒÁËÅÑ¡»ÃѪ­ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§áÅÐà¡ÉµÃ·ÄÉ®ÕãËÁè â´ÂÁÕ Ãé͵ӵÃǨµÃÕºÓÃا ÀÑ¡´ÕÃͧ (ÊÇ) » ÊÀ. ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì
Çѹ·Õè 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì ¾.È.2562 ¹Ò§ÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¸ÒÃÐÁ³Õ ¼ÙéÍӹǡÒà ¡È¹.ÍÓàÀÍÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì ÁͺËÁÒÂãËé ¹Ò§Á³±Ò àÍÕ´¤§ ¤ÃÙ ¡È¹.µÓºÅºéÒ¹¹Ò ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁͺÃÁâ¤Ã§¡ÒèѴ¡Ãкǹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃéÙµÒÁËÅÑ¡»ÃѪ­ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§áÅÐà¡ÉµÃ·ÄÉ®ÕãËÁè â´ÂÁÕ Ãé͵ӵÃǨµÃÕºÓÃØ  à¢éÒªÁ :  [1]

18 / Á.¤. / 2562 : ¢èÒÇÃѺÊÁѤçҹ
ºÑ­ªÕÃÒª×èͼÙé¼èÒ¹¡ÒÃàÅ×Í¡ÊÃþ¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡Ò÷ÑèÇä»
ºÑ­ªÕÃÒª×èͼÙé¼èÒ¹¡ÒÃàÅ×Í¡ÊÃþ¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡Ò÷ÑèÇä»   à¢éÒªÁ :  [ 138 ]
8 / Á.¤. / 2562 : ¢èÒÇÃѺÊÁѤçҹ
»ÃСÒÈÃÒª×èͼÙé¼èÒ¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹à¾×èÍàÅ×Í¡ÊÃÃà»ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡Ò÷ÑèÇä» ¤ÃÑ駷Õè 1 áÅÐ ÁÕÊÔ·¸Ôà¢éÒÃѺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ÃÑ駷Õè 2
ÃÒª×èͼÙé¼èÒ¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹à¾×èÍàÅ×Í¡ÊÃÃà»ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡Ò÷ÑèÇä» ¤ÃÑ駷Õè 1 áÅÐ ÁÕÊÔ·¸Ôà¢éÒÃѺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ÃÑ駷Õè 2   à¢éÒªÁ :  [ 295 ]
26 / ¸.¤. / 2561 : ¢èÒÇÃѺÊÁѤçҹ
»ÃСÒÈÃÒª×èͼÙéÁÕÊÔ·¸Ôà¢éÒÃѺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ¡Ó˹´ Çѹ àÇÅÒ áÅÐʶҹ·Õè㹡ÒûÃÐàÁÔ¹ ¤ÃÑ駷Õè 1 â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÊͺ¢éÍà¢Õ¹
»ÃСÒÈÃÒª×èͼÙéÁÕÊÔ·¸Ôà¢éÒÃѺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ¡Ó˹´ Çѹ àÇÅÒ áÅÐʶҹ·Õè㹡ÒûÃÐàÁÔ¹ ¤ÃÑ駷Õè 1 â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÊͺ¢éÍà¢Õ¹   à¢éÒªÁ :  [ 485 ]
12 / ¸.¤. / 2561 : ¢èÒÇÃѺÊÁѤçҹ
ÃѺÊÁѤÃà¾×èͤѴàÅ×Í¡à»ç¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢èÒÂ
»ÃСÒÈÊӹѡ§Ò¹Êè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡Éҹ͡ÃкºáÅСÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁÍѸÂÒÈѨѧËÇÑ´¾Ñ·Åا àÃ×èͧÃѺÊÁѤÃà¾×èͤѴàÅ×Í¡à»ç¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢èÒ   à¢éÒªÁ :  [ 102 ]

 
E-office Ãкº§Ò¹ÊÒúÃóÍÔàŤ·Ã͹ԡÊì
 

   
        ¹ÒÂÊÁ·º  ¡Ã´àµçÁ
    ¼ÙéÍӹǡÒÃÊӹѡ§Ò¹ ¡È¹.
            ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ·Åا
 
226-979-2752

(508) 983-4081
 

301-408-2345

(404) 610-9743

847-392-1213

ʵÔê¡à¡ÍÃì»éÒÂÊÔ¹¤éÒÈÙ¹Âì½Ö¡Ï°Ò¹¢éÍÁÙšȹ.µÓºÅáÅÐÈÙ¹Âì¡ÒÃàÃÕ¹Ï
 

 
 
 
 

 

6105872142