. (734) 482-5037 . . . . (810) 631-5423 . (437) 224-0034 .


Od samego pocz±tku istnienia firmy, czyli 16 lipca 1991r. nazwa siê nie zmieni³a: PINGO Polska PHU "ZBYTEX". Na pocz±tku zajmowali¶my siê sprzeda¿± kosmetyków samochodowych niemieckiej firmy PINGO - ERZEUGNISSE Welsch & Kuffner GmbH z siedzib± w Garching pod Monachium.


Od 1997r. do dnia obecnego zajmujemy siê ¶wiadczeniem us³ug transportowych. Staramy siê sprostaæ wszelkim zleceniom, przewozimy ³adunki ma³e od jednej palety, poprzez ³adunki kilku i kilkunastotonowe do ³adunków 24 - tonowych.


Wiêcej o historii naszej firmy, jak i o osobach w niej pracuj±cych mo¿na siê dowiedzieæ w zak³adce "O firmie". Zapraszamy tak¿e do odwiedzin naszej galerii.
W zak³adce "Dokumenty" mo¿na odszukaæ wszystkie potrzebne dokumenty dotycz±ce naszej firmy
w postaci plików *.pdf

css/images/kontakt.gif Kontakt:

PINGO Polska PHU "ZBYTEX"
ul. Magazynowa 11
63-700 Krotoszyn
pingo@post.plZbigniew Le¶niak
tel. 604-530-393
9157929146


Dzia³ Logistyki
Rafa³ Biegañski
tel. 602-514-763
rafal.bieganski@pingopolska.pl


tel.(0048) 62 725 24 38
fax.(0048) 62 722 58 71
Regon:003369852
NIP:621-000-10-90
TimoCom 057286
css/images/muzyka.gif Muzyka: